skip to Main Content

En idé på en hospitalsgang digitaliserer bækkenet og sparer ressourcer

En god idé på en hospitalsafdeling er blevet til en spændende innovationshistorie for tidligere sygeplejerske Marie Lommer Bagger. Med det intelligente toilet er hun klar til at gøre væskeregnskaber 100% digitale og spare Sundhedsvæsenet for massive ressourcer.

Det opstod som en god idé blandt kolleger på Medicinsk Gastroenterologisk Klinik på Rigshospitalet. I dag 5 år efter står tidligere sygeplejerske Marie Lommer Bagger med en CE-mærkning på et højteknologisk toilet, der kan ændre årtiers vaner og rutiner omkring proceduren for væskebalancemålinger i Sundhedsvæsenet både i Danmark og internationalt.

“Vi ville bare gerne have mere tid til patienterne. Og som sygeplejerske er vi vant til en hverdag, hvor vi skal løse en række af problemstillinger, så det var naturligt for os at tænke: Det her må vi kunne gøre bedre,” siger Mariel Lommer Bagger.

For Marie Lommer Bagger tager det hele en drejning, da hun og sygeplejekollegaen Louise Bangsgaard præsenterer ideen på Region Hovedstadens Innovationskonkurrence i 2017 … og vinder!

Measurelet vinder en idékonkurrence udskrevet af Region Hovedstaden.

Fra klinisk praksis til innovation

”Jeg var lige gået i gang med at skrive en ph.d.-protokol, så det var en oplagt mulighed for mig at gå ind i projektet og bruge forskningens metoder for at skabe grundlaget for den research, der går forud for et innovationsprojekt. Forskning og Innovation går som udgangspunkt hånd i hånd, men til forskel fra forskning er definitionen på innovation, at det er nye ideer, der skal omsættes til praksis og skabe værdi. Det skal således nyttiggøres. Som praktiker var jeg derfor heller ikke i tvivl om, at det var en vej, jeg måtte forfølge,” siger Marie Lommer Bagger.

I første omgang er valget heller ikke så svært, da de to sygeplejersker bliver frikøbt fra afdelingen i 5 måneder med fuld løn for at undersøge problemstillingen.

hovedstadens idékonkurrence 2017 - measurelet er vinderMarie Lommer Bagger og Louise Bangsgaard vinder Region Hovedstadens idékonkurrence.

Ressourcetung opgave i Sundhedsvæsenet

Ifølge stikprøver viser det sig, at helt op mod 40% af patienterne med mave- og tarmsygdomme får foretaget et væskeregnskab som en del af behandlingsforløbet på den afdeling, de to sygeplejersker kommer fra. Det er en opgave, der er både krævende og ressourcetung.

Marie Lommer Bagger og Louise Bangsgaard går derfor i gang med at kortlægge problemstillingen. De udleverer bl.a. spørgeskemaer til 19 patienter, som viser, at 58% af de adspurgte patienter har oplevet fejl i målingerne i forbindelse med væskeregnskabet. Desuden skriver patienterne i de åbne tekstfelter i spørgeskemaet, at de oplever, at det er ’ulækkert’, ’stressende’, ’besværligt’, ’klamt’ og ’frustrerende’ at få målt output.

“Det tager i gennemsnit 13 minutter for sygeplejersken – hver eneste gang en patient på væskeregnskab skal på toilettet.”

Marie Lommer Bagger og Louise Bangsgaard interviewer også læger, sygeplejersker og klinikledelsen fra forskellige specialer, som giver dem et bredt indblik i udfordringer ved proceduren, og på hvilken baggrund væskebalancemålinger overhovedet ordineres. Endelig udleverer de spørgeskemaer til 21 gastromedicinske sygeplejersker fra hele Sjælland, hvor de beder respondenterne om at estimere, hvor lang tid det i gennemsnit tager sygeplejersken at hjælpe med én måling – det vil sige ét toiletbesøg pr. patient, alt inklusive.

”Opgaven kræver flere ressourcer, end vi tror. Det tager i gennemsnit helt op til 13 minutter for sygeplejersken – hver eneste gang en patient på væskeregnskab skal på toilettet. Da vi derefter kigger på toiletbesøg i døgnet pr. patient, pr. afdeling, er tidsforbruget hos personalet massivt,” fortæller Marie Lommer Bagger.

Alt det skal holdes op mod, at der i Danmark foretages ca. 800.000 væskeregnskaber om året, og at proceduren stort set er den samme på hospitaler i hele verden.

measurelet scaleFlere studier bekræfter problemstillingen

Ved en struktureret litteraturgennemgang belyses også andre udfordringer, når væskeregnskaber er en del af en afdelings rutiner. Bl.a. er det dokumenteret, at in- og outputmålinger ofte er fejlbehæftede på grund af den manuelle proces, hvor der er mange trin, der kan gå galt.

Der peges bl.a. på, at manglende fokus på og forståelse for væskeregnskabers værdi blandt plejepersonalet, kan være en af årsagerne til, at kvaliteten ikke er tilstrækkelig. Mange af studierne vedrører derfor en eller anden intervention i en afdeling, hvor der er et mål om, at kvaliteten skal forbedres. Stort set alle interventioner handler om at uddanne plejepersonalet eller lave om i proceduren, som f.eks. at lave nye væskebalanceskemaer. Alle interventioner er stadig manuelle og foregår med pen og papir og har en vekslende effekt.

Andre studier beskriver konsekvenserne af en ureguleret væskebalance, der har konsekvenser som f.eks. længere indlæggelsestid, flere komplikationer og øget mortalitet. I forbindelse med ovenstående research står det også klart, at der er et højt forbrug af engangsmaterialer ved hver måling, og at hygiejnen bliver udfordret, når bækkener skal bæres fra patienten ned i skyllerummet.

”Da alle vores undersøgelser var så entydige, var jeg ikke i tvivl om, at jeg her kunne gøre en forskel”

De fem måneders undersøgelser og kortlægning viser klart et behov for at frigøre ressourcer i Sundhedsvæsenet. Marie Lommer Bagger bliver mere og mere optaget af projektet. Selv om hun stadig ikke får løn, er hun ikke i tvivl om, at hun vil fortsætte.

”Da alle vores undersøgelser var så entydige, var jeg ikke i tvivl om, at jeg her kunne gøre en forskel,” siger Marie Lommer Bagger, der stifter virksomheden Measurelet i 2018. Samtidig vælger Louise Bangsgaard at vende tilbage til sit job som sygeplejerske.

Prototype skaber hovedbrud og koster millioner

Sammen med en dygtig ingeniør, som hun møder i DTU’s inkubator- og acceleratormiljø, får Marie Lommer Bagger sat gang i udviklingen af den første prototype af det højteknologiske toilet.

I starten handler det om at få udviklet en prototype og opnå ’proof of concept’. Det viser sig dog at være mere omfattende og omkostningsfuldt end forventet. Udviklingsteamet løber flere gange ind i en blindgyde, fordi de i første omgang ikke kan foretage målingerne af udskillelser præcist nok. Det er koster mange millioner, hovedbrud og omveje, og resulterer i flere prototyper, før de når i mål.

”På et tidspunkt er der en, som siger til os: ”I er i gang med at bygge en rumraket. Hvorfor ikke skabe et produkt, hvor I billigst og nemmest muligt kan bevise, at I kan ændre den her problemstilling, så det bliver nemmere?” Det får os til at skifte kurs,” fortæller Marie Lommer Bagger.

Vægt flyttes ind til patienten

Marie Lommer Bagger og hendes tidligere kollega har haft en idé om at flytte vægten i skyllerummet ind til patienten og registrere målingen digitalt via en tablet. Det er ikke et automatiseret toilet, men det vil stadig frigive tid hos sygeplejersken, skabe mere præcise målinger, som registreres med det samme, og forbedre hygiejnen, når patienterne selv står for målingen. Produktet leveres i en kuffert, så patienter også kan foretage målinger derhjemme. Det betyder, at hospitalet kan spare sengepladser, mens afdelingen stadig kan følge patienter online, som er på væskeregnskab.

”Den allerførste patient, som tester vores vægt, er ovenud begejstret og mener, at alle hospitaler bør indkøbe dem. Det er et ret stærkt bevis.”

Det tager lidt over et år at udvikle produktet, som får navnet Measurelet Output. Det er en langsommelig proces, da det skal afprøves i samarbejde med en sygeplejerske på Afdelingen for Tarmsvigt og Leversygdomme på Rigshospitalet, der afprøver vægten ved siden af sit normale arbejde med at passe patienter. Hun starter med at tilbyde vægten til yngre patienter, får feedback og finder hurtigt fejl og kommer med forbedringsforslag. Measurelet tager derefter produktet med hjem, tilretter og forbedrer det, inden sygeplejersken starter på nye tests. Det tager lang tid, men det giver stor erfaring og værdifuld viden, hvor Measurelet kommer så tæt på virkeligheden hos klinikere og patienter, som muligt.

”Den allerførste patient, som tester vores vægt, er ovenud begejstret og mener, at alle hospitaler bør indkøbe dem. Det er et ret stærkt bevis. Så da jeg går hjem fra hospitalet sent om aftenen, ved jeg allerede, at det her bliver vores første produkt,” fortæller Marie Lommer Bagger.

Marie Lommer Bagger udarbejder et spørgeskema, som sygeplejersken udleverer til alle patienter, når de tester Measurelet Output. Resultaterne viser, at de har nemt ved at bruge produktet. Hele 98% siger tilmed, at de vil fortrække at bruge produktet næste gang, de skal have foretaget et væskeregnskab.

dsc 2801Measurelet Output består af en app, der registrerer data, kombineret med en skærm og en vægt. Produktet stilles på patientens toilet. Bækkener skal ikke længere bæres ud i afdelingen, og patienter kan selv håndtere målingen ude på toilettet. Data registreres og gemmes og døgnets output akkumuleres og kan aflæses i adskilte mål direkte på Measurelet Output eller online

Flere hospitaler får Measurelet Output

Measurelet introducerer flere og flere Measurelet Output på afdelingen. Flere sygeplejersker får vægten mellem hænderne, og Marie Lommer Bagger vælger i samarbejde med afdelingen at implementere produkterne officielt for personalet.

”Personalets reaktioner er meget positive. De sparer tid. De kan se, at det er mere hygiejnisk, og de oplever, at patienter selv spørger efter vægten, når de bliver genindlagt. Det ender derfor med, at afdelingens ledelse køber produkterne. Vi gentager produkttesten på afdelinger på henholdsvis Køge og OUH, som kommer til samme konklusion og køber produkterne. Så der står vi med en succesrate på 3 ud af 3. Det er ret vildt,” fortæller Marie Lommer Bagger.

Derved er der opnået et såkaldt ”proof of business” – dvs. at der er afdelinger, som rent faktisk vil give penge for at forbedre proceduren omkring væskeregnskabsmålinger. Measurelets første produkt, Measurelet Output, bliver således introduceret på de første danske hospitaler i 2019, lige inden Corona bryder løs. Selv om proceduren er ændret, og patienterne nu selv skal foretage væskeregnskabet ude på patienttoilettet, er succesraten 100 procent.

Sideløbende samarbejder Measurelet med professor på Herlev og Gentofte Hospital Hanne Konradsen og forsker Charlotte Frydenlund Michelsen fra Institut for Bioteknologi og Biomedicin på DTU om et pilotprojekt, der dokumenterer, at målemetoder til væskeindtag på danske hospitaler ofte er meget upræcise. Det resulterer senere i, at Measurelet tilføjer produktet, Measurelet Input, der hurtigt og nemt kan registrere patienternes væskeindtag digitalt.

produktion 2Udviklingsteamet arbejder på toilettet.

Fra toiletvirksomhed til datadreven innovation

Udviklingsteamet arbejder i hele perioden på højtryk for at nå i mål med toilettet. Efter utallige protyper og test kan Measurelet i november 2021 endelig installere en prototype på hjerteafdelingen på Gentofte Hospital. Her gennemfører et forskerteam med Hanne Konradsen i spidsen, en usabilitytest. CE-mærkningen kommer i 2022, og dermed når Measurelet den afgørende milepæl, som har fået investorerne til at støtte Measurelet med 21 millioner kroner.

“I dag kan vi få et helt andet indblik i, hvornår på døgnet toiletbesøgene primært ligger, hvor ofte de går på toilettet, volumen m.m., som kan bruges aktivt i behandlingen.”

Samtidig sker der en stor ændring i den måde, Measurelet definerer sig selv. I løbet af udviklingsfasen ændrer Measurelet fokus fra at være en virksomhed med ét fysisk produkt til at være specialister i væskeregnskaber med udgangspunkt i flere fysiske produkter og et softwareprogram, som sammen automatiserer væskebalancemålinger. Det kan give et kæmpe indblik i patienters væskebalance, og hvilken effekt det har på specifikke sygdomme, behandlinger osv.

”I dag har vi et redskab, hvor vi ikke blot kortlægger udskillelser gennem hele døgnet. Vi kan også få et helt andet indblik i, hvornår på døgnet toiletbesøgene primært ligger, hvor ofte de går på toilettet, volumen m.m., som kan bruges aktivt i behandlingen,” siger Marie Lommer Bagger

Det ændrede fokus skaber også helt nye perspektiver, da det måske kan betyde kortere indlæggelse, og at patienter hurtigere bliver raske.

”Tidlig monitorering af en patient kan muligvis mindske indlæggelsestiden, give færre komplikationer osv. Sådanne hypoteser skal naturligvis valideres. Derfor samarbejder vi i dag med en række forskere, så vi også kan blive klogere på, hvor potentialet og mulighederne ligger,” siger Marie Lommer Bagger.

Measurelet forventer at intensivere forskningsarbejdet endnu mere i fremtiden. Forskningen skal understøtte det fortsatte udviklingsarbejde, men data fra patienterne kan også blive afgørende for behandlingsforløbet for forskellige patientgrupper. Samtidig kan data også bruges til at kvalitetssikre de produkter, der står ude på hospitalerne, da Measurelet hele tiden kan overvåge, hvordan deres produkter performer.

measurelet toilet 2I januar 2020 blev indsendt en patentansøgning. November 2021 installeres den endelige prototype på hjerteafdelingen på Gentofte Hospital. Her gennemfører et forskerteam nu en usability- og en klinisk test. I 2022 opnås en CE-mærkning på toilettet.

Målet er at gøre en forskel

Hos Marie Lommer Bagger er der ingen tvivl om, at hun gjorde det rigtige den dag, hun sagde sin faste stilling op. I dag oplever hun, at hun gør en langt større forskel for Sundhedsvæsenet end i sit virke som sygeplejerske.

”Som praktiker har jeg lært at være løsningsorienteret i dialogen med alle typer af mennesker. Samtidig har jeg brugt min viden fra forskningens metoder til at afdække en problemstilling og omsætte det til produktudvikling. I dag møder jeg klinisk personale, som ser et stort potentiale i bl.a. toilettet. Det er er en utrolig stor tilfredsstillelse at det faktisk gør en forskel.”

image001 lang

Futurebox på DTU – et inkubatormiljø, hvor Measurelet starter udviklingsrejsen.

arbejde scaled

Udviklerne knokler på toilettet i en tidlig fase af projektet.

prototype af toilet

Første prototype af toilettet.

Højdepunkter hos Measurelet

2023 – Vinder af SME Europe Awards
2023 –
Legat på 100.000 kroner fra Sportgoodsfonden
2023 –
Nomineret til EY Entrepreneur Of The Year 2023 i kategorien Start Up/Scale Up
2022 – CE-mærkning af Measurelet Toilet
2022 –
Vinder af startup-konkurrencen i EY Entrepreneur Of The Year 2022 i region København og Sjælland
2022 –
Dansk Erhverv udråber direktør for Measurelet, Marie Lommer Bagger, som én af de 25 kvindelige iværksættere, du bør kende i 2022
2022 –
Measurelet opnår investering på 21 mio. kr. hos Vækstfonden (leadinvestor), PreSeed Ventures (co-investor) og Dreamcraft Ventures samt en række mindre private investorer
2021 –
Measurelet Toilet installeret på den første danske hospitalsafdeling
2020 –
Vinder af Rotary Iværksætterpris
2019 –
Measurelet Output introduceres på de første danske hospitaler
2019 –
Vinder af Rolemodel of the Year, Wonder Tech Woman
2018 –
Milestone Innovation Award
2017 –
Vinder af Berlingske Business Boost
2017
– Vinder af Region Hovedstadens innovationskonkurrence.

ivaerksaettere dansk erhverv 3 scaled

Marie Lommer Bagger hædret af Dansk Erhverv i 2022.

entrepreneur of the year - ey

Finalist i EY Entrepreneur of the Year 2022.

Kvindekompagniet sætter fokus på kvindelige iværksættere

Marie Lommer Bagger drømmer om at revolutionere sundhedsvæsenet. Intet mindre. Og hun er godt på vej. Det skriver Kvindekompagniet, som har inviteret Marie Lommer Bagger med i podcasten af samme navn til at fortælle om hendes egen rejse som kvindelig iværksætter.

Kvindekompagniet er en podcast om kvindelige iværksættere, der har taget springet og startet egen virksomhed. Journalist og iværksætteren Josefine Volqvartz er vært.

Episoden sætter fokus på ” en kød-og-blod-fortælling om, hvordan ‘drive’ rent faktisk ser ud i rigtige mennesker.”

Lyt til podcasten her

Back To Top

Skal vi digitalisere væskeregnskabet med store gevinster?