skip to Main Content
Sådan Kan Et Digitalt Væskeregnskab Innovere Behandlingen Af Patienter

Sådan kan et digitalt væskeregnskab innovere behandlingen af patienter

Væskeregnskab er et vigtigt klinisk redskab. Har man en historik over væskeregnskabet for flere døgn, kan man iværksætte en plan for patienten med det samme. Patienten får samtidig indsigt i egen sygdom. Vi ser på mulighederne med et digitalt væskeregnskab.

15 procent af alle indlagte patienter får monitoreret deres væskebalance f.eks. i forbindelse med dehydrering, overhydrering eller med henblik på at observere sygdomme i f.eks. tarm, hjerte eller nyrer.

Ved blot 1 procent forskydning i væskebalancen opstår der symptomer.

Ubalance i væskebalancen er en alvorlig tilstand, og konsekvenserne er dårligere helbredelse, længere hospitalsindlæggelse og i værste tilfælde død.

Fakta: Specialer hvor væskeregnskab udføres:

 • Gastroentologi
 • Kardiologi
 • Nefrologi
 • Onkologi
 • Urologi
 • Intensiv
 • Lungemedicinsk
 • Infektionsmedicinsk
 • Ved større operationer
 • Gynækologi
 • Hepatologi
 • Endokrinologi
 • Ældrepleje
manuelt væskeregnskab
Manuelt væskeregnskab.

Sådan laves et manuelt væskeregnskab

En patient kommer på væskeregnskab, hvis der er behov for udregning af væskeindgift, væskeudgift, eller der er uoverensstemmelse mellem væskebehov, væskeindgift og væsketab. Ved et væskeregnskab måles patientens indtag og udskillelser.

Lægen ordinerer væskeregnskab. Det er plejepersonalets ansvar at dokumentere væskeregnskabet.

Et væskedøgn løber f.eks. fra kl. 00:00 til 23.59. Ved et manuelt væskeregnskab får patienten udleveret et væskeskema. Væskeskemaet opbevares altid hos patienten og følger patienten ved overflytning til en anden afdeling.

I væskeregnskabet påføres al væskeindgift (dvs. al hvad der drikkes, infusionsvæske, sondeernæring, parenteral ernæring og iv-ab samt skyllevæske osv.) og væskeudgift (dvs. diurese, afføring – primær stomi, dræn og aspirat). Infusionsvæske dokumenteres løbende.

4 udfordringer ved manuelt væskeregnskab

1. Tidskrævende og dyrt

Ofte er et manuelt væskeregnskab tidskrævende og besværligt at udføre. Den praktiske procedure foregår ved, at man måler patientens indtag og udskillelser.

Proceduren er manuel og langstrakt og ved måling af udskillelser tager det i gennemsnit 13 minutter af sygeplejerskens tid at foretage målingen hver eneste gang en patient skal på toilettet.

Årsagen er bl.a., at sygeplejersken skal tilkaldes og derefter bære bækkenet ud i skyllerummet for at foretage målingen og notere det i væskeregnskabet.

2. Uhygiejnisk

Når urin og afføring bæres rundt på afdelingen for at blive målt i skyllerummet, øger man risikoen for smittespredning.

3. Stressende arbejdsmiljø

Hver eneste gang klokken ringer, og sygeplejersken således skal hjælpe en patient med måling af væskeindtag eller udskillelser, bliver hun forstyrreret i sit arbejde.

Flere forstyrrelser leder til stress, menneskelige fejl og forglemmelser.

4. Upræcise data

Forskningen viser, at måling af in- og output er fejlbehæftet. Det leder til upræcise data, som i sidste ende kan lede til dårlig behandling, længere hospitalsindlæggelse og i værste tilfælde død.

digitalt væskeregnskab
Digitalt væskeregnskab med tidsstemplinger på output hele døgnet. I det digitale væskeskema fra Measurelet Output vises data for det seneste døgn, hvor man kan se totalt output delt op på urin, afføring og andet. Der er tidsstempling på alle målingerne, og hver udskillelsestype er markeret med en farve. I sidste kolonne kan ses kommentarer. Tidligere væskedøgn ses nedenfor. Bækkenets vægt er fratrukket resultaterne. Resultaterne i parentes er inklusive bækkener.

Behandlings- og sygeplejefaglige fordele ved digitalt væskeregnskab

Der er en række behandlings- og sygeplejefaglige fordele ved at anvende et digitalt væskeregnskab. Her uddybes 5 fordele:

1. Hurtigere behandling

Med et digitalt væskeregnskab er det nemt at få startet væskeregnskabet allerede ved indlæggelsen, da det er nemt at udføre – også af patienten selv. Således kan den rette behandling iværksættes hurtigere og med færre komplikationer til følge.

2. Nuanceret billede af væskeregnskabet

Et digitalt væskeregnskab giver overblik over målinger med tidsstempling hele døgnet. Det giver et billede af, hvor ofte, og hvornår patienten går på toilettet, hvor stor urin- afføringsmængden er ved hvert toiletbesøg, om der er tegn på, om noget afviger fra det normale, f.eks. stress-inkontinens. Man kan også få historik på de patienter, som gentagne gange indlægges.

Et digitalt væskeregnskab med Measurelet Output giver ydermere mulighed for at knytte en kommentar til målingen. Dette kunne for eksempel være, at patienten oplæres i at notere:

 • hver gang der er blod i urinen
 • kategorisere afføringen efter Bristol Stool-skalaen
 • om der f.eks. var uheld inden toiletbesøget.

Patienten kan også oplæres i at notere, hvornår en relevant begivenhed er foregået f.eks.:

 • hvad tid er den vanddrivende tablet taget
 • hvornår er peritonal-dialysen opstartet
 • hvornår er hjemmeparenteral ernæring givet.

Udskillelsesdata og specifikke hændelse kan således sammenkobles og give overblik over, hvad der sker for den enkelte patient.

3. Sparet tid hos sygeplejersken

Når patienten har fået oplæring, kan patienten selv foretage målingerne. Vægten har en kalibreret vægt, som automatisk modregner bækkenets vægt. Det betyder sparet tid på målinger, da målingen kan foregå direkte på patienttoilettet, og udskillelser ikke skal bæres ud i skyllerummet. Det kræver naturligvis, at man kombinerer produktet med engangsbækkener, som tømmes i toilettet og smides ud bagefter.

Er det sygeplejersken, der foretager målingen, f.eks. for en isolationspatient, er arbejdsopgaven hurtigt overstået og afsluttet på patientstuen.

4. Bedre hygiejne

Measurelet Output kan forbedre hygiejnen (særligt i forbindelse med en pandemi som COVID-19), da en digitalisering direkte på stuen hos patienten fjerner gåturen til skyllerummet.

Også hos isolationspatienter kan det have en særlig fordel, fordi man kan foretage monitoreringen inden for isolationsområdet. Dermed undgår man resistente bakterier, Corona eller lignende bæres ud af området.

Engangsbækkenet kan bagefter smides i affaldssække (ingen behov for grundig rengøring af bækkener eller målebægre). En digital løsning som Measurelet Output kan rengøres med alle gængse rengøringsmidler (sprit, klor osv.).

væskeregnskab engangsbækkener
Engangsbækkener er med til at højne hygiejnen og sparer tid på rengøring.

5. Præcis måling

Da målingen foretages med en kalibreret vægt og øjeblikkeligt, er der mulighed for høj præcision.

Hvis man gennemgår litteraturen om væskeregnskaber, er den nuværende manuelle procedure upræcis. Fejlkilderne er:

 • forglemmelse
 • manglende evne til at vurdere volumen korrekt i de udleverede bækkener/kopper/glas
 • regnefejl
 • overførelsesfejl osv.

Med Measurelet Output undgår man flere af de menneskelige fejl ved de manuelle opmålinger, eller som konsekvens af at sygeplejersken bliver forstyrret og først efter en afbrydelse skal tilbage til opgaven og notere målingen.

Patientfordele ved digitalt væskeregnskab

Ved digitalt væskeregnskab er der også en række patientfordele.

1. Øget selvstændighed og værdighed hos patienten

Data noteres automatisk i Measurelet Output, når patienten måler udskillelser på vægten. Sygeplejersken skal ikke føre manuelt regnskab, da patienten kan foretage målingen alene. Det resulterer i større ansvar for egen behandling.

Erfaringen viser desuden, at det giver patienten mere privatliv og større værdighed, da patienten er selvhjulpen og selv kan klare målingen på toilettet og f.eks. ikke skal bære sine udskillelser gennem afdelingen og ud i skyllerummet.

Målingen kan desuden foretages i patientens eget hjem.

2. Større indsigt i egen sygdom

Gennem en række test på Rigshospitalet, Odense Universitetshospital og Sjællands Universitetshospital i Køge har vi fået feedback fra forskellige patientgrupper. Her oplever vi bl.a., at den enkelte patient får større indsigt i egen sygdom. En af patienterne, som kigger på egne data bemærker bl.a.:

”Hold da op. Har jeg været på toilettet 12 gange i nat! Det er nok derfor, at jeg er så træt om dagen.”

Samfundsfaglige fordele

Løfter man perspektivet til det samfundsmæssige perspektiv, er der også fordele ved digitaliseringen.

1. Højere patientsikkerhed

Øget patientsikkerhed, da man mindsker fejlkilder og forbedrer overblikket. Derved kan behandlingen forbedres, og der er et potentiale for at forhindre komplikationer og spare indlæggelsesdage.

Digitalt væskeregnskab er relevant for en række patientgrupper

Et digitalt væskeregnskab er relevant for patientgrupper, hvor væskebalancen bør overvåges nøje. Herunder:

 • Patienter med inkontinens
 • Patienter med tarmsygdomme, f.eks. inflammatoriske tarmsygdomme
 • Patienter med nyresygdomme
 • Akutte patienter, f.eks. sepsis patienter
 • Nyopererede patienter
 • Hjertepatienter
 • Nyrepatienter
 • Endokrinologiske patienter
 • Patienter med infektionssygdomme
 • Patienter der får specielle behandlinger der påvirker væskebalancen, f.eks. nogle kemoformer, dialyse
 • Patienter der gentagne gange bliver indlagt pga. ubalance i væskebalancen, f.eks. ved dehydrering eller overhydrering

Video med sygeplejerskes erfaringer med digitalt væskeregnskab

I udviklingsprocessen har Measurelet haft et tæt samarbejde med klinikere. Sygeplejersker på Rigshospitalet har bl.a. været en tæt samarbejdspartner i valideringen af Measurelet Output (i videoen nedenfor omtales Measurelet Output som Measurelet Scale (opr. navn).

Opsummering:

Jo hurtigere man har væskeregnskab med historik på et patient, desto hurtigere vil man kunne iværksætte en behandlingsplan. Det digitale væskeregnskab innoverer behandlingen af patienter, fordi det sparer tid og ressourcer og skaber større selvstændighed hos patienten, som samtidig få mere indsigt i egen sygdom.

Det digitale væskeregnskab er et nyt lægefaglige redskab, som giver en detaljeret historik over målinger med tidsstemplinger hele døgnet. Dermed får man et meget præcist billede af output, som kan give et nuanceret indblik i patientens outputmønster fordelt på urin, afføring og andet.

Digitalt væskeregnskab udføres i patientens eget hjem og kan derfor benyttes i forbindelse med hjemmemonitorering.

Øvrige artikler

Back To Top

Skal vi digitalisere væskeregnskabet med store gevinster?